Obchodní podmínky 1/3Obchodní podmínky 2/3Obchodní podmínky 3/3

Obchodní podmínky

 

 

 

Kupující

 

Koncový uživatel

Do této kategorie jsou automaticky zařazeni všichni zákazníci neuvedení dále.

 

Podnikatelský subjekt

Do této kategorie je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt podnikající na základě platného IČO.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.).

 

Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely:

úspěšně vyřizovat zákazníkovy objednávky, reklamace atp.

informovat zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp.

poskytovat zákazníkovi informace o zboží, cenách atp.

 

Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabyl zjištění, že poskytnuté údaje:

nejsou pravdivé

byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží

byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR

 

Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou.

Zákazník má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace.

 

Objednávka

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na www.nnmerc.cz

e-mailem na adrese nnmerc@centrum.cz

osobně v provozní době prodávajícího

telefonicky na čísle: +420 602728345

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky prostřednictvím ICQ nebo podobného komunikačního SW.

Objednávka zrealizovaná některým z výše uvedených způsobů je závazná a zrušit ji lze jen za následujících podmínek:

- zákazník oznámí prodávajícímu záměr o zrušení objednávky nebo její části.

- v případě, že je zboží pro zákazníka již skladem, nebo je na cestě od dodavatele, je prodávající oprávněn vystavit zákazníkovi penalizační fakturu. V případě zboží objednávaného u dodavatele speciálně pro zákazníka na jeho objednávku může penalizace dosáhnout výše až 100% z ceny zboží + vedlejší náklady spojené se zrušením objednávky (doprava od dodavatele atp.).

- Penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy zákazník odmítne převzít objednané zboží a objednávka se tím zruší automaticky.

- Minimální částka penalizační faktury je 1000,- Kč bez DPH.

 

Platební podmínky

 

Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:

Hotově - při osobním odběru

Na dobírku - při doručení zboží

Platba předem bankovním převodem

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Expedice zboží

 

Osobní odběr

Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

 

Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL,DPD, GLS, popř. Profi balíkem České pošty.

Cena dopravného je závislá na aktuálním ceníku přepravce.

Dopravné je účtováno ke všem objednávkám zaslaným přepravní společností na adresu odběratele.

Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 602728345 nebo e-mailem (nnmerc@centrum.cz) prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu.

Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný zřetel.

 

Záruční podmínky

 

Záruční podmínky se řídí samostatným Reklamačním řádem prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany koncového zákazníka:

Kupující má právo podle ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 40/1969 Sb.) §53 odst. 7 právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tato možnost zaniká, pokud bylo zboží odebráno osobně ze skladu prodávajícího. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, musí ho nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu a kompletní zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení na adresu provozovny prodávajícího). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět (nejpozději do 30 dnů) odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující zásadně nepřijímá zboží zaslané za tímto účelem na dobírku!

 

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši minimálně 10% z ceny vraceného zboží + náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, byť nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatelského subjektu:

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a jeho novelizací.

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši minimálně 10% z ceny vraceného zboží + náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, byť nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 

Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Změna fakturačních údajů

 

Změna fakturačních údajů po vystavení dokladu je zpoplatněna částkou 300,- Kč bez DPH. Sazba se týká zejména změny údajů na faktuře a dodacím listu, jakými jsou např. jméno, název firmy, IČO, ulice atp.

 

Souhlas se zasíláním informací

 

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních informací na poskytnutou e-mailovou adresu. Tento souhlas má právo kupující kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena ochrana osobních údajů kupujícího.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Pro „koncové zákazníky“ specifikované výše se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.

Pro „prodejce výpočetní techniky“ a „podnikatelské subjekty“ specifikované výše se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Kupující nákupem stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.

Kontakty

Kontakt eshop:
E-mail: info@nnmerc.cz

NN MERC, spol. s r. o.


E-mail: nnmerc@centrum.cz
tel.: +420 602 728 345


Lidická 77, Brno 602 OO