Reklamační řád 1/3Reklamační řád 2/3Reklamační řád 3/3

Reklamační řád

Základní ustanovení

 •  Pokud není níže uvedeno jinak, je tento reklamační řád platný pro koncové zákazníky i podnikatelské subjekty současně. Tyto skupiny kupujících jsou specifikovány v Obchodních podmínkách společnosti NNMERC s. r. o. (dále jen prodávající).
 • Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura, která může zároveň sloužit jako dodací i záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje tím, že byl s nimi seznámen.

 

Reklamační řízení

 •  Reklamace musí být vždy uplatněna v reklamačním oddělení prodávajícího, pokud není níže uvedeno jinak.
 • Na všechny produkty zakoupené u prodávajícího se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. V případě uvedení delší záruční doby než 24 měsíců listu garantuje prodávající pouze 24 měsíců a pozdější reklamace řeší odběratel přímo s výrobcem daného produktu. Kontakt na výrobce dodá na požádání naše reklamační oddělení.
 • Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus začíná běžet nová záruční lhůta. Kupující obdrží reklamační protokol a případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
 •  Prodávající vyřizuje standardní reklamace do 30-ti kalendářních dnů – platí pouze pro koncové zákazníky dle občanského zákoníku § 19 odst. 3.
 •  Náklady spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od kupujícího. Přepravní náklady směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávající, avšak pouze v případě oprávněné reklamace.
 • V případě, že závada se neprojevila nebo byla způsobená nevhodnou manipulací - používáním výrobku nebo neodborným zásahem uživatele může prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s testováním zboží. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku, nebo po uhrazení faktury.
 • Stejně tak osobní odběr zboží, které bylo reklamováno neuznané, je podmíněn zaplacením nákladů spojených se testováním.

 Zánik nároku na uplatnění záruky

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 •  Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.
 •  Nešetrnou manipulací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo-li poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

 

Práva kupujícího

 • Práva kupujícího se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.
 • Práva kupujícího se řídí v případě podnikatelského subjektu Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.

 

Povinnosti kupujícího

 • Kupující má povinnost zboží dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 • Kupující má povinnost uplatnit reklamaci u zboží, jemuž je na území České republiky zajišťován autorizovaný servis přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích, pokud jsou v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (prodejce výpočetní techniky má tuto povinnost vždy, bez ohledu na lokaci servisního střediska). V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, je kupující povinen reklamovat vadu u prodávajícího, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta.
 • V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu nelze zboží v záruční době reklamovat.
 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti prodávajícímu zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 •  Při převzetí zboží a jeho prohlídce je kupující povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě pokud je dodáván a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.

Postup reklamace

 • Kupující doručí zboží prostřednictvím např. spediční firmy nebo České pošty na adresu reklamačního oddělení prodávajícího. Ke zboží je povinen přiložit kopii Dodacího - záručního listu (pokud je se zbožím dodáván) nebo faktury, podrobný popis závady a kontaktní údaje.
 • Pokud bude v jedné zásilce více reklamovaného zboží, je kupující povinen vložit seznam zboží v balíku.
 • Zboží, které zašle kupující prodávajícímu a nebude obsahovat kopii dodacího - záručního listu nebo faktury je prodávající oprávněn zaslat zpět kupujícímu na jeho náklady.
 • Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.
 • O stavu reklamace se můžete informovat bud telefonicky nebo e-mailem.
 •  Prodávající je oprávněn přijmout na reklamační řízení pouze kompletní zboží. Zboží je možno prodávajícímu zaslat přepravní službou PPL, DPD, GLS, popř. Profi balíkem České pošty.

 

Kontaktní údaje reklamačního oddělení

                                       

 

Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád je platný od 1.4.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
 • Pro “koncové zákazníky“ specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jenž byl kupujícím zakoupen přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
 •  Pro „podnikatelské subjekty“ specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího se řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jenž byl kupujícím zakoupen přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.
 • Kupující nákupem na e-shopu www.e-hitachi.cz  stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.
Kontakty

Kontakt eshop:
E-mail: info@nnmerc.cz

NN MERC, spol. s r. o.


E-mail: nnmerc@centrum.cz
tel.: +420 602 728 345


Lidická 77, Brno 602 OO